Welkom op de site van de Oranje Vereniging Beemte Broekland Ledenvergadering 2018


Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”,


Hierbij nodigen wij u alle leden van de OVBB uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”,
welke gehouden zal worden op 15 februari 2018 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”.


AGENDA

 • Opening
 • Notulen vorige ledenvergadering
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie 2017
 • Benoeming kascommissie 2018
 • Bestuursverkiezing:

Aftredend: Erik Langebach, Jeroen Koldenhof
Aftredend en herkiesbaar: Ronald Ganzevles en Lars van der Mik
 • Bespreking programma Oranjefeest 2018
 • Rondvraag
 • Afsluiting


Tot ziens op 15 februari!!

kinderspelen